KH TEBIS II

Koubsky_ml_180Musím upozornit na nebezpečí, které hrozí společnosti KH TEBIS s.r.o., provozovateli soustavy centrálního zásobování teplem. Musím varovat, že pokud bude nové vedení společnosti KH TEBIS postupovat i nadále tak, jak v médiích naznačuje a zdraží teplo, ohrozí tím v budoucnu celé tepelné hospodářství, které město Kutná Hora vlastní.

Pominu dramatická prohlášení nového jednatele o tom, co v KH TEBIS objevil provedený účetní audit, protože snížení vlastního kapitálu a zrušení rezervního fondu bylo s auditory konzultováno již na jaře roku 2014 a následně tento krok schválila rada města na zasedání  v dubnu a potom znovu (současná rada města) v prosinci 2014.

Co je daleko nebezpečnější, je tvrzení, že cena tepla na rok 2015 byla stanovena populisticky pod skutečnými náklady, společnosti proto prý hrozí další ztráta a nový jednatel bude nucen cenu tepla zvýšit. To není pravda. Cena tepla na rok 2015 byla vypočítána v prosinci předchozího roku, náklady byly kalkulovány podle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a na průměrné množství prodaného tepla za poslední tři roky.

Pan Pilc napsal, že budoucnost společnosti vidí v připojení nových zákazníků a zvýšení prodeje tepla. O to se snažíme již několik let.

V roce 2014 jsme připojili nové odběratele s plánovaným odběrem 3 500 GJ (1,7 mil. Kč). Na rok 2015 jsme připravili připojení SPŠ a VOŠ Kutná Hora s plánovaným odběrem více než 3 000 GJ (1,5 mil. Kč). Také proto mohla být na rok 2015 kalkulována cena 568,- Kč za 1GJ.

Pokud bude cena tepla zvýšena, nejenom, že nikoho dalšího k soustavě CZT nepřipojíte, ale nebezpečně vytvoříte podmínky k odpojování, následnému dalšímu zdražování a nakonec k rozpadu celého městského tepelného hospodářství.

Město Kutná Hora počítá ve svém rozpočtu s vysokým nájmem z KH TEBIS ve výši 10 890 000,- Kč. Bez ohledu na počasí a tím také bez ohledu na množství prodaného tepla.

Například v roce 2014 byl TEBIS účetně ve ztrátě, ale město dostalo 149 korun z každé prodané jednotky tepla (více než 25%), celkem 10 890 000,- Kč.

Příští rok (2016) už si město tak velké nájemné vzít nemůže. Podle Cenového rozhodnutí ERÚ bude muset být sníženo téměř o 1,5 milionu korun.

Nazor_Koubsky_GRAF_KHTEBIS_03172015

I když jsou letošní teploty opět výrazně nadprůměrné, není žádný důvod vyvolávat paniku, strašit ztrátou a zvyšovat cenu tepla. Aktuálně by stačilo například jen o deset procent snížit rozpočtované nájemné městu na 9 800 000,- Kč a o dalších pět procent snížit mzdové náklady KH TEBIS, na  4 940 000,- Kč. Takové řešení bych navrhoval já.

Současné vedení KH TEBIS, jednatel pan Pilc a předseda dozorčí rady pan Fedorovič, však bohužel naslouchají bývalému jednateli a současnému členu dozorčí rady panu Gajdošovi. Je pravda, že on jediný z nich je v teplárenství odborníkem, ale uvědomte si prosím, jak v posledních letech společnost KH TEBIS řídil.

V roce 2010 například zaměstnal svého bratra na pozici technika. Přestože pan bratr neměl žádnou technickou kvalifikaci, mzdové náklady jen na něj byly 956 000,- Kč za jeden rok (2011). V roce 2012 pan Gajdoš svému bratrovi mzdu dokonce ještě o 4% zvýšil.

Znovu opakuji, není nutné zvyšovat cenu tepla, stačí přiměřeně snížit nájemné a mzdové náklady!

Karel Koubský, zastupitel

Žádné komentáře

KH TEBIS

Tebis_graf_cenaČlen Rady města Kutná Hora a současně jednatel společnosti KH TEBIS s.r.o. T. Pilc dnes napsal, citujeme:

„Provedený účetní audit objevil i snížení vlastního kapitálu společnosti KH TEBIS, ten se za rok 2014 snížil o 5, 6 mil. Kč z 20,06 mil. Kč na 14,44 mil. Kč.  Jedním z důvodů bylo zrušení rezervního fondu společnosti ve výši 3 mil. Kč, který byl neuváženě použit na úpravy v kotelně potřebné k připojení tepla z EC.“ Celý text je k dispozici zde http://www.kutnohorskelisty.cz/2015/03/12/sloupek-radniho-tomase-pilce-dalsi-milionovou-ztratu-v-kh-tebis-s-r-o-nepripustim/

Audit odhalil to, co Rada města schválila na svém zasedání 3. 12. 2014, to by si radní mohli i pamatovat.

Usnesení č.1063/14 k převedení části rezervního fondu – KH Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

s o u h l a s í
s tím, aby společnost KH Tebis, spol. s r.o. převedla část rezervního fondu ve výši 3.058.823,-Kč na nerozdělený zisk z minulých let a aby Město Kutná Hora jako jediný společník čerpal tento podíl jako výplatu podílu na zisku společnosti KH Tebis, spol. s r.o. ve výši 3.058.823,- Kč snížený o odvod srážkové daně 15 % ve výši 458.823,- Kč.

Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 29.
KH Tebis, spol. s r.o. ­ převedení rezervní části fondu – 1063/14
Zastupitelé městské rady hlasovali následovně:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

Navíc se nejednalo se o neuvážené použití, naopak, bylo to činěno uváženě a některé kroky schvalovalo i Zastupitelstvo města Kutná Hora.

Usnesení č. 49/14 k rozpočtovému opatření – OSM – TO č.3/14

Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem OSM – TO č. 3/14, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Tebis – podíl ze zisku ve výši 2.600.000,–Kč a zároveň zřízení nové investiční výdajové rozpočtové položky Tebis Hlouška VS – sekundární rozvody ve výši 3.146.000,–Kč a snížení výdajové rozpočtové položky Platba DPH ve výši 546.000,–Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček Termín : 31.03.14

Vypadá to, že je třeba najít hůl a bít, za každou cenu ;-)

Žádné komentáře